REGULAMIN CHARYTATYWNEGO II BIEGU O PIERŚCIEŃ ŚW. KINGI 2.07.2016

 

1. Organizator:

Fundacja „Auxilium” ul. Regis 2, 32-700 Bochnia,
http://www.auxilium-fundacja.org.pl

 

2. Termin:

2 lipiec 2016 r. (sobota) Start ul. Campi
Bieg główny 10 km – godz. 16.00
Bieg rodzinny 3 km – godz. 16.05
Marsz Nordic Walking 3 km – godz. 16.10

 

3. Cel:

  • Pozyskanie środków na leczenie 16 podopiecznych Fundacji „Auxilium”.
  • Popularyzacja zdrowego stylu życia, w szczególności promocja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu.
  • Promocja miasta Bochni.

 

4. Patronat:

  • Burmistrz Miasta Bochni
  • Starosta Powiatu Bocheńskiego
  • Wójt Gminy Bochnia

 

5. Kontakt:

e-mail: biurozawodow@biegsolny.pl
strona biegu: www.biegsolny.pl
Biuro zawodów Kopalnia Szyb Campi (ul. Campi) czynne 2.07.2016 od 12.00 do 15.30

 

6. Trasa:

Start – Kopalnia Soli w Bochni Szyb Campi, ul Campi, ul. Oracka, ul. Solna Góra, ul. Więźniów Oświęcimia, ul. Św. Leonarda, ul. Galasa, ul. Niecała, ul. Kowalska, ul. Kraszewskiego, ul. Sutoris, Rynek – Meta 3 km, ul. Sądecka, ul. Fischera, ul. Murowianka, ul. Św. Jana, ul. Brzeźnicka, Kaplica na Murowiance, ul. Brzeźnicka, ul. Krzyżaki, ul. Kurów, ul. Sądecka, ul. Zalesie Dolne, ul. Generała Dąbrowskiego, Park Uzbornia, ul. Parkowa, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Matejki, ul. Krakowska, ul. Bernardyńska, plac Św. Kingi, ul. Mickiewicza, ul. Wolnica, Rynek – Meta 10 km

  • Bieg główny 10 km, limit uczestników 500
  • Bieg rodzinny 3 km, limit uczestników 150
  • Marsz Nordic Walking 3 km, limit uczestników 150

 

7. Uczestnictwo: 

We wszystkich konkurencjach mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Dopuszcza się udział osób, które w dniu zawodów mają ukończone 16 lat i przedstawią pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach (na formularzu organizatora). Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Prawidłowa rejestracja i dokonanie opłaty startowej upoważnia do odbioru pakietu startowego.
Limit czasu na pokonanie trasy biegu wynosi 1,5 godziny. Uczestnicy, którzy po upływie wskazanego czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
Pomiar czasu za pomocą elektronicznych transponderów zwrotnych mocowanych na bucie, które należy zwrócić po zakończeniu biegu.

 

8. Rejestracja i opłata startowa:

Rejestracji uczestników można dokonywać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej biegu do dnia 1 lipca 2016 r. oraz w dniu 2.07.2016 w biurze zawodów od godziny 12.00 do 15.30.

  Opłata startowa wynosi odpowiednio:
  Płatność do dnia 30.04.2016 – 40 zł
  Płatność do dnia 1.07.2016 do godziny 12:00 – 50 zł (Osoby nie oznaczone jako opłacone na liście startowej, w dniu zawodów zobowiązane są dostarczyć wydrukowane potwierdzenie przelewu, do biura zawodów.)
  Płatność w dniu 2.07.2016 – 70 zł
  Zawodnicy powyżej 70 roku życia – 50% obowiązującej opłaty startowej

   • Opłatę startową należy wpłacić przelewem na konto fundacji Auxilium.
    Numer Konta 46 2490 0005 0000 4600 6692 6591
    Alior Bank Fundacja Pomocy Osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży Auxilium Ul Regis 2, 32-700 Bochnia z opisem przelewu zawierającym imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, oraz wybraną konkurencję, koniecznie z dopiskiem „darowizna na rzecz fundacji Auxilium”. Jeżeli w dniu zawodów opłata nie będzie zaznaczona na stronie biegu, prosimy o zabranie potwierdzenia przelewu do okazania podczas rejestracji w biurze zawodów.
   • Opłatę startową można będzie dokonać także, w biurze zawodów w dniu 2.07.2016 na starcie biegu (szyb Campi).
   • Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.

   

  9. Świadczenia organizatora:

  Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy podczas weryfikacji w biurze zawodów oraz medal po ukończeniu biegu.
  Pakiet startowy zawiera; nr startowy + agrafki, transponder do pomiaru czasu, butelkę wody, żel energetyczny, metalowe pudełko)
  Odbiór pakietu startowego odbywać się będzie po sprawdzeniu statusu uczestnika (rejestracja, opłata i dowód tożsamości) w Biurze zawodów w dniu 2 lipca 2016 r. w godz. 12.00 – 15.30 przy Szybie Campi Kopalni Soli w Bochni.
  Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość;
  Organizator gwarantuje 800 pakietów startowych.

   • Dodatkowo można będzie pobrać worek na rzeczy pozostawione w depozycie
   • Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego upoważnienia i przedstawieniu oświadczenia o stanie zdrowia podpisanego przez Uczestnika Biegu wraz z kserokopią jego dowodu.
   • Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku nieodebrania pakietu startowego;
   • Każdy uczestnik na starcie biegu tj. Szyb Campi Kopalni Soli w Bochni od godz. 12.00, będzie mógł nieodpłatnie pozostawić swoje rzeczy w depozycie. Odbiór depozytu na mecie Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Biała 2, 150 m od Rynku. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.
   • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w depozycie.
   • Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez nieupoważnioną osobę
   • Organizator zapewnia punkty nawadniania na trasie biegu oraz na mecie biegu;
   • Na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną.

   

  10. Klasyfikacja:

    Bieg Główny

   • Klasyfikacja OPEN, kobiet i mężczyzn.
   • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
    • K1 i M1 – 16-29 lat,
    • K2 i M2 – 30-49 lat,
    • K3 i M3 – 50+ lat,
   • Zabiegana Firma/Szkoła Ziemi Bocheńskiej – zwycięży firma/szkoła która wystawi największą liczbę zawodników.
   •  

    Bieg Rodzinny

   • Klasyfikacja OPEN, kobiet i mężczyzn.
   • Klasyfikacja OPEN Młodzież do 18 lat.
   •  

    Marsz Nordic Walking

   • Klasyfikacja OPEN, kobiet i mężczyzn.

  Przyporządkowanie do grup wiekowych na podstawie daty urodzenia podanej przy rejestracji.
  Zwycięzcy w kategoriach OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych.

   

  11. Reklamacje:

  Wyniki nieoficjalne udostępnione będą w trakcie finiszu zawodników w pobliżu mety.
  Reklamacje będą rozpatrywane od 15 do 30 minuty po przebiegnięciu ostatniego
  zawodnika.
  Wyniki oficjalne ogłoszone będą po 30 minutach po zamknięciu biegu.

   

  12. Nagrody:

  Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma medal.

    Bieg Główny

   • Zwycięzca biegu – rower
   • 1 miejsce OPEN K i M – pierścienie solne
   • 2 i 3 miejsce OPEN K i M – kruchy solne
   • 1 miejsca w kategoriach wiekowych kruchy solne
   • 2 i 3 miejsca w kategoriach wiekowych – zestaw kosmetyków solnych
   • Kategoria Zabiegana Firma/Szkoła Ziemi Bocheńskiej – pierścień solny
   • Najstarszy zawodnik/zawodniczka kruch solny
   •  

    Bieg Rodzinny

   • Puchary i nagrody rzeczowe miejsca 1-3 w kategorii OPEN K i M
   • Puchary i nagrody rzeczowe miejsca 1-3 młodzież do 18 lat w kategorii OPEN
   •  

    Marsz Nordic Walking

   • 1 miejsce OPEN K i M – kruchy solne
   • 2 i 3 miejsca OPEN K i M – zestaw kosmetyków solnych

  W poszczególnych kategoriach ustalonych przez organizatora przewidziane są statuetki, kruchy solne.
  Wśród wszystkich uczestników biegu, którzy na mecie wypełnią ankiety w wyznaczonym namiocie zostaną rozlosowane wartościowe nagrody rzeczowe, w zależności od hojności sponsorów.

  13. Postanowienia końcowe:

   • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
   • Numery startowe należy umieścić z przodu, na odzieży wierzchniej, tak by były widoczne przez cały czas biegu, transponder (chip) należy zasznurować przy bucie. Brak numeru lub transpondera skutkuję nieklasyfikowaniem zawodnika.
   • Po zakończeniu biegu zawodnicy zobowiązani są do zwrotu transponderów. W punkcie żywieniowym posiłki wydawane będą za zwrot transpondera. W przypadku zgubienia lub zniszczenia transpondera pobierana będzie kaucja w wysokości 10 zł.
   • Odebranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
   • Uczestnicy biorą udział w biegu na własna odpowiedzialność.
   • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
   • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
   • Organizator ze względu bezpieczeństwa zaleca nieużywanie sprzętu muzycznego (np., odtwarzaczy mp3, telefony komórkowe itp.) w szczególności uniemożliwiający kontakt z innymi uczestnikami.
   • Uczestnicy poruszając się poza wyznaczoną trasą będą zdyskwalifikowani.
   • W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zawodników obowiązuje bezwzględne stosowani się do zaleceń służb zabezpieczających trasę biegu tj. policję, straż miejską, straż pożarną, ochronę.
   • Organizator zapewnia toalety przenośnie na mecie biegu.
   • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.
   • Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.

  Dyrektor Biegu